Hlavní stránka‎ > ‎

Změny v pravidlech FAI pro kategorii F3K

Zde je volný překlad změn pro rok 2014, na oficiální českou verzi si musíme počkat, až ji zveřejní svaz!

5.7.1.2. Pomocník
Každý soutěžící může mít jednoho pomocníka, který nesmí fyzicky zasahovat do letu, s výjimkou přinesení modelu, který přistál mimo vzletovou a přistávací plochu. Pomocník je jedinou osobou, která smí pomáhat soutěžícímu během jeho pracovní doby. Po skončení pracovní doby soutěžící a časoměřič musí podepsat výsledky kola. Není-li výsledek podepsán závodníkem, je pak skóre v kole 0 bodů.

5.7.2.2. Ztráta část modelu letadla
Pokud model ztratí jakoukoli část za letu, pak je let hodnocen nulou. Pokud model ztrácí část jako důsledek kolize ve vzduchu nebo při přistání, znamená to, že byl první kontakt na modelu se zemí, věcí nebo osobou, let je platný.

5.7.2.3. Výměna modelu
Každý soutěžící může mít pouze jeden model ve vzletové a přistávací ploše během pracovní doby.  Pouze modely, které jsou ve vymezeném prostoru, nebo u vzletového a přistávacího pole na začátku pracovní doby mohou být použity během pracovní doby. Chcete-li vyměnit model, musí být "starý model" umístěn do vymezeného prostoru (nebo u vzletové a přistávací plochy) a teprve potom si soutěží vezme z vymezeného prostoru (nebo u vzletové a přistávací plochy) "nový model".

5.7.2.4. Donesení modelu
Pokud soutěžící přistane s modelem mimo vzletovou a přistávací plochu během přípravy a pracovní doby, pak musí být donesen zpět na vzletovou a přistávací plochu buď soutěžícím nebo jeho pomocníkem. Ostatní lidé se nesmí model přinést. Je zakázáno přinesení modelu od jiného člena jeho týmu. Toto bude potrestáno diskvalifikací v kole. Donese-li model někdo jiný než soutěžící nebo jeho pomocník (například divák), který se náhodně pohybuje v místě soutěže, má soutěžící nárok na nový pracovní čas.
Při nesení modelu, není dovoleno letět zpět do vzletové a přistávací plochy. Vzlet mimo vzletovou a přistávací plochu v této situaci bude penalizován 100 body, které bude odečtena z konečného skóre.

5.7.3.2. Vzletová a přistávací plocha
Hraniční čára určující vzletovou a přistávací plochu je součástí vzletové a přistávací plochy.
Soutěžící může opustit vytyčenou plochu během letu modelu. Při startu a přistání při modelu musí být soutěžící uvnitř vzletové a přistávací plochy.
Plochy pro skladování a výměnu náhradních modelů musí být definovány mimo vzletovou a přistávací plochu, ale nejdále do 2 metrů od ní. Asi 4m2, musí být k dispozici pro každého soutěžícího ve skupině v každé vytyčené ploše.

5.7.4. Bezpečnost
5.7.4.1. Kontakt s osobou
V zájmu zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti je jakýkoli kontakt mezi modelem a osobou (s výjimkou soutěžícího), a to buď v nebo vně vzletové a přistávací plochy zakázán. To zahrnuje kontakt, když model letí nebo při přípravě modelu soutěžícím mezi přistání a zahájení letu. Pokud se takový kontakt děje na vzletové a přistávací ploše v době přípravy, v pracovní době nebo v okně pro přistání, soutěžící obdrží pokutu podle odstavce 5.7.4.3. Když se kontakt stane v průběhu přípravy nebo pracovní doby při vypuštění modelu, bude mít soutěžící nulové skóre na celé kolo.

5.7.4.3 . Bezpečnostní plocha
Pořadatel musí určit bezpečnostní plochu. Pořadatel musí zajistit, aby bezpečnostní plocha byla trvale pod kontrolou dobře vyškoleného personálu.
Kontakt modelu kluzáku:
1) s objektem spojeným se zemí , v rámci definované oblasti bezpečnosti bude potrestán odečtení 100 bodů od konečného výsledku soutěžícího.
2) za letu s osobou (s výjimkou jeho pilota nebo jeho pomocníka) ve stanoveném oblasti bezpečnosti bude potrestán odečtením 300 bodů od konečného výsledku soutěžícího.
3) za letu s osobou (s výjimkou jeho pilota nebo jeho pomocníka) kdekoliv mimo definovanou bezpečnostní plochu bude potrestán odečtením 100 bodů od konečného výsledku soutěžícího.
Vzletová a přistávací plocha je považována jako plocha mimo oblasti bezpečnosti.
Každý pokus může vzniknout pouze jeden trest. Pokud dojde ke kontaktu s osobou při stejném pokusu, bude trest 300 bodů.
Sankce musí být uvedena na výsledkové listině kola, ve kterém k porušení došlo.

5.7.5. Povětrnostní podmínky
Maximální rychlost větru pro soutěž F3K je 8 m/s. Soutěž musí být přerušena, nebo zahájení odloženo ředitelem soutěže nebo jury, pokud rychlost větru překročí 8 m/s, měřeno alespoň jednu minutu dva metry nad zemí na vzletové a přistávací ploše. V případě deště, ředitel soutěže musí okamžitě přerušit soutěž. Když déšť přestane, soutěž začíná znovu skupinou, které letěla před přerušením soutěže = obdrží opravný let.

5.7.6.1. Přistání
Model přistál (a tím ukončil let), pokud:
a) větroň zastaví kdekoliv.
b) soutěžící se dotkne letícího modelu rukou, nebo jakoukoli částí jeho těla.

5.7.9.3. Přistávací okno
Žádné body se neodečítají pro létání nad maximální dobu letu nebo po konci pracovní doby. To platí pro všechny úlohy kromě úlohy C, ve které je čas na přistání 30 s. Čas na přistání začíná  na konci pracovního času. Pro Úlohu C (Všichni nahoru, poslední dolů, sekundy) čas pro přistání skončí 03:33 po startu kola. Každý model, který je ve vzduchu, musí přistát před koncem okna pro přistání. Jestliže model přistane později, je za let skóre nula. Pořadatel musí oznámit posledních deset sekund na přistání odpočítáváním.

5.7.9.5. Čas pro letové zkoušky

Pokud všechny modely větroňů z předchozí skupiny přistály, soutěžící letící v příštím skupině obdrží nejméně 1 minutu pro zkušební lety, čas je součástí přípravného času. Během této zkušební doby smí soutěžící provádět zkušební lety uvnitř vzletové a přistávací plochy, které jsou nezbytné pro kontrolu rádia a nastavení svého modelu.
Soutěžící dostane trest 100 bodů, když začne nebo letí s modelem mimo přípravný čas, pracovní doby nebo okna své skupiny.
Soutěžící mohou zkoušet model před odevzdáním vysílačů a po posledním letu dne.

5.7.9.6 . Opravné lety
Soutěžící má nárok na nový pracovní čas, pokud jeho pokus nemohl být proveden správně, z důvodů poruchy na straně pořadatele. Nový pracovní čas musí být poskytnut soutěžícímu podle následujícího pořadí:
a) v následující skupině
b) pokud to není možné , pak v nové skupině v které jsou minimálně 4 piloti. Nová skupina opravného letu mohou být doplněny dalšími piloty vybraných losem. Pokud vylosovaní odmítnou letět, losování se opakuje.
c) v případě, že toho nelze dosáhnout, pak ve své původní skupině na konci probíhajícího kola
V b) a c) výše lepšího ze dvou výsledků, původního letu a opravného letu bude oficiální výsledek pro vylosované piloty, s výjimkou závodníků (opravného letu), kterým je přidělen na nový pokus.
Pro ty je výsledek opakovaného letu oficiální skóre. Soutěžící této skupiny (vylosovaní) , který nebyl přidělen nový pokus nebude mít nárok na další pracovní čas v případě poruchy pořadatele.

5.7.10.1. Konečné skóre
Finální výsledek je součet výsledků jednotlivých letů mínus body za penalizace.
Je-li 5 a více kol, škrtá se nejhorší výsledek.

5.7.10.2. Rozlišení při shodě bodů
V případě rovnosti bodů se přihlíží na nejlepší škrtající skóre, výsledek definuje pořadí. Pokud jsou použity všechny škrtací skóre a pořadí nemůže být dosaženo, letí se samostatný fly-off pro příslušné soutěžící pro dosažení pořadí. V tomto případě musí jury definovat jednu úlohu, který se poletí ve fly-off.

5.7.10.3. Fly-off
Pořadatel může oznámit úmysl letět fly-off před začátkem soutěže. Pro WC a EC mistrovství je fly-off je povinné pro seniory.
Ve Fly-off by se musí skládat z na minimálně 3- 6 kol. Pokud se letí 5 nebo 6 kol, škrtá se nejhorší výsledek. Maximální počet soutěžících ve finálových kolech je omezen na 12 pilotů. Minimální počet soutěžících ve fly-off by měl být 10-15% z celkového počtu soutěžících. Pokud se fly-off letí, body (včetně sankcí) z předchozích kol nejsou brány v úvahu.

5.7.11.1. Úkol (Poslední let):
Každý soutěžící má neomezený počet letů, ale jen poslední let se bere v úvahu pro určení konečného výsledku. Maximální doba letu je omezena na 300 sekund. Veškeré následné uvedení modelu do letu ruší předcházející čas. Pracovní doba: 7 nebo 10 minut

5.7.11.3 . Úkol C (Všichni nahoru , poslední dolů , sekundy):

Všechny soutěžící skupiny musí hodit své modely současně během 3 sekund (akustický signál). Maximální čas je 180 sekund.
Oficiální časoměřič měří jednotlivý letový čas soutěžícího podle 5.7.6 a 5.7.7 od uvolnění modelu a ne od začátku akustického signálu. Vypuštění modelu před nebo více než 3 sekundy po začátku akustického signálu bude mít za následek nula bodů za let.
Počet letů (3 až 5) musí být oznámen pořadatelem před začátkem soutěže. Doba přípravy mezi pokusy je omezena na 60 sekund po ukončení letového okna. Během této doby nesmí soutěžící provádět zkušební lety. Pokud soutěžící přistane mimo vzletovou a přistávací plochu , může si vzít "nový" model bez přinesení "starého" modelu zpět. To je výslovná výjimka z ustanovení 5.7.2.3 a platí pouze pro tuto úlohu C.
Letové časy všech pokusů každého soutěžícího budou sečteny a budou normalizovány na výpočet konečného výsledku této úlohy. Každý pracovní čas je nutný.
Příklad 3 lety :
Soutěžící A : 45 s + 50 s. + 35 s = 130 s = 812,50 bodů
Soutěžící B : 50 s + 50 s. + 60 s = 160 s = 1000.00 bodů
Soutěžící C : 30 s + 80 s. + 40 s = 150 s = 937.50 bodů

5.7.11.5 . Úloha E (Poker - různé časy)
Každý soutěžící má libovolný počet letů, maximálně ale pět. Před letem každý soutěžící oznamuje plánovaný čas časoměřiči. Pilot pak může provést neomezený počet letů, aby dosáhl nebo překročil nahlášený čas.
Pokud je cílový čas dosažen nebo překročen, pak je dosažený čas zakroužkován a soutěžící může oznámit další cílový čas. Nahlásit jej musí než uvolní model pro start.
Pokud není dosaženo cílového času, nelze oznámený cílový letový čas změnit. Soutěžící se může snažit dosáhnout nahlášený cílový letový čas až  do konce pracovní doby. Soutěžící musí vždy oznámit konkrétní čas v minutách a nebo sekundách. Oznámení "do konce pracovního času" není dovoleno.
Cílový čas musí být oznámen jasně v úředním jazyce nebo alternativně soutěže danému časoměřiči v písemných číslech (např. 2:38) pomocníkem soutěžícího.  Lety (1 - 5) s dosaženými cílovými časy jsou skóre. Dosažené cílové časy jsou přidány společně.
Ċ
Martin Tomek,
10. 1. 2014 3:54
Comments